ابطال مصوبه شورای شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از گردشگران خارجی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ابطال مصوبه شورای شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از گردشگران خارجی