آبشار آنجل ایران

آبشار آنجل: بلند ارتفاع ترین آبشار ایران

آبشار آنجل که در دل استان لرستان قرار دارد با 98 متر ارتفاع ، بلند ارتفاع ترین آبشار ایران و لرستان می باشد. استان لرستان بعد از استان مازندران بیشترین تعداد آبشار را دارا می باشد.

Scroll to top