آتش کده

4 آتشکده معروف ایران

4 آتشکده معروف ایران و زرتشتیان در کجا قرار دارد. آتشکده ها نیایشگاه های زرتشتیان می باشد. در آیین زرتشت آتش جایگاه بسیار والا و ویژه ای دارد. مهمترین نیایش های زرتشتیان در مقابل آتش صورت می گیرد. از جمله نیایش و خواندن اوستا و گاتا.

Scroll to top