اخبار تاریخی

مدیریت یکپارچه در حوزه میراث فرهنگی برای شرق مازندران ایجاد می شود

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برنامه ریزی ها برای ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه میراث فرهنگی در شرق مازندران خبر داد. محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، امروز پنجشنبه 20 دی 97 از برخی مناطق گردشگری و اماکن فرهنگی تاریخی در شرق استان مازندران بازدید به عمل آورد.

Scroll to top