ایوب

غارهای ایران

غارهای ایران زمین به همان اندازه که برای انسان در تمام طول تاریخ بشری سفر به آسمان جذاب و حیرت انگیز بوده است، کاوش در اعماق زمین نیز از جمله خواسته های هیجان انگیز انسان بوده. کاوشی که گاه از آن داستان ها ساخته اند. این میل انسان به اعماق زمین در حالیکه به سختی […]

Scroll to top