بازار اصفهان

ایران گردی با طعم بازار های سنتی

ایران شهر های تاریخی بسیار دارد و هر شهر تاریخی صاحب یک بازار سنتی است. این مقاله جهت آشنایی با بازارهای سنتی در جهت ایران گردی است. البته پیشتر در وب سایت به معرفی 5 بازار قدیمی و معروف ایران پرداخته شد که می توانید ابتدا آن مقاله را مطالعه فرمایید

Scroll to top